نمونه آثار سفارشی

صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنند
صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنند
فرزانه و سینای عزیز
سالگرد ازدواجشون رو اینطور ثبت کردن
فرزانه و سینای عزیز
سالگرد ازدواجشون رو اینطور ثبت کردن
آیه شریفه « و من یتوکل علی الله فهو‌حسبه»
آیه شریفه « و من یتوکل علی الله فهو‌حسبه»
گل بیرخ یار خوش نباشد
گل بیرخ یار خوش نباشد